Forældrebestyrelsens referater

Referat fra møde den 11.02.2021

Afbud fra: Ingen afbud.

                     

Punkt 1
Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt.

  

Punkt 2
Valg af mødeleder

Beslutning: Maiken

 

Punkt 3
Nyt fra formanden
Formanden er udtrådt af bestyrelsen pr. 1.1.21. Vi skal derfor have valgt en ny formand frem til nyt valg i marts.

Pt. er der ingen formand. Lene er fratrådt ved årsskiftet. Bestyrelsen konstituerer sig med Anja, som formand frem til generalforsamlingen.

Bente som er medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen pr. 1.3.21. Ulla Adibi er suppleant og indtræder 1.3.21

  

Punkt 4
Orientering om dagplejens budget herunder drøftelse af prioriteringer i 2021. Regnskabsrapport uddeles på mødet. 

Beslutning:

Budget rapporten gennemgås uden kommentarer. I indeværende år vil der blive satset på storindkøb af kvalitets legetøj, som kan tåle udfordringen med ofte vask og afspritning. Store indkøb af IPad og f.eks højstole vil blive integreret i budgettet. Der arbejdes på at købe godt overtøj til alle dagplejere.

 

Punkt 5
Nyt fra kontoret      

Ansættelser og Kapacitet

2 dagplejepædagoger er fratrådt d. 1.12.20 og 1.2.21 Der er ansat 1 dagplejepædagog pr 1-3-2021. Den ubesatte stilling opslås i løbet af foråret.

Dagplejernes fællestillidsmand og AMR repræsentant fratræder d.1.3.21. Der skal vælges nye repræsentanter.

Dagplejen er pt. udfordret på kapacitet af dagplejepladser. Dette gælder især i Vejen by, Askov og Jels. Der har været stillingsopslag af flere runder uden de fornødne ansøgere. Der arbejdes på forskellige modeller for at tilgodese pasningsgarantien. Der arbejdes på løsninger der gælder hele dagtilbuddet. 

 

AULA

Kommunen har besluttet at gennemføre kommunikationsplatformen AULA på hele dagtilbudsområdet. I dagplejen opstarter vi AULA d.1.4.21. I første omgang er det kommunikation mellem dagplejekontor og dagplejens forældre. Senere kommer dagplejerne på. Mere information følger i særskilt nyhedsbrev.

 

Sammenhængsplan

Siden 2020 er der arbejdet med at skabe en sammenhængsplan fra 0-18 år. Sammenhængsplanens nøgleord er Børns og Unges trivsel, læring og dannelse. Dette for at understøtte et godt børneliv. Sammenhængsplanen er snart klar til at komme i høring.

 

Sammenhængende børn og unge politik og Handleguide

Børne og Ungepolitikken blev vedtaget i 2020.

Der udarbejdes nu forskellige handleguides.

Der arbejdes på at styrke de tværfaglige tidlige indsatser.

 

Covid-19; retningslinjer og værnemidler

Status på smitteudbrud: 1 medarbejder er smittet gennem dagplejejobbet. 0 børn er, så vidt vides, smittet i dagplejen.

 

Kompetenceudvikling i 2021

Der arbejdes på forskellige indsatser i dagplejen:

  • 2 dagplejere er sendt på diplom uddannelse med fokus på leg og læringsmiljø.
  • Barnets første 1000 dage- Tidlig forebyggende indsats.
  • Grundkursus for dagplejere.
  • Online modul over 4 gange ” Krop og Hoved”
  • Forår 2022 ” Natur og science ”

 

Punkt 6
Planlægning af Generalforsamling 2021

Tid og sted

Invitationer og PR

Opstillede kandidater og afstemning

Konstituering

Det besluttes at generalforsamlingen udsættes til vi er på Aula. At Aula platformen benyttes til at udbrede arbejdet i forældrebestyrelsen og herefter afholdes generalforsamlingen.

Der er en generel drøftelse af hvilke emner/ opgaver der kan være spændende at drøfte for bestyrelsen i det fremadrettede arbejde.

 

Punkt 7 - udsættes til næste møde.
Drøftelse af opstartsmøder i Dagplejen

Beslutning:

Der har været en god drøftelse af, hvad forældregruppen ønsker i forhold til opstart i dagplejen.

Drøftelsen fortsætter på næste møde i forhold til opstarten i dagplejen.

  

Punkt 8
Eventuelt

Claus orienterer om det kommende dialog møde, hvor de forældrevalgte i bestyrelsen har taletid. Dialogmødet finder sted d. 25 marts.

 

Der aftales et kort møde omhandlende forberedelse af dialogmødet. Mødet er den 4-3-2021 kl. 19 på Teams

 

Nyt ordinært møde 15.4.21

 

Referent: Jette Winter Christensen