Ny i dagplejen

Vi byder dig som forælder og dit barn hjertelig velkommen i dagplejen 

Når dit barn skal starte i dagpleje, vil der naturligvis være en masse spørgsmål, du ønsker besvaret. Vi håber, at hjemmesiden kan være behjælpelig med at besvare nogle af dine spørgsmål. 

Finder du ikke svar på det du søger, er du velkommen til at kontakte dagplejekontoret på telefon 79 96 63 89. 

Sådan starter dit barn i dagplejen

Du skriver dit barn op digitalt, via Vejen Kommunes hjemmeside 

Det er vigtigt, at du skriver dit barn op så tidligt som muligt efter fødslen, med behovsdato for opstart i dagplejen. 

Tilflytning til Vejen Kommune

Der er pasningsgaranti ved Vejen Kommune. Du skriver dit barn op elektronisk via pladsanvisningen på Vejen Kommunes hjemmeside. Har du brug for en plads hurtigt, beder vi dig om at kontakte dagplejekontoret eller pladsanvisningen.

Hvis du flytter til Vejen Kommune og ønsker at beholde din institutionsplads i din fraflytningskommune, skal du henvende dig til pladsanvisningen. Hvis du efterfølgende ønsker dit barn passet i bopælskommunen, skal du være opmærksom på opsigelsesreglerne i fraflytningskommunen, da man kun kan have èn plads pr. barn. Det er altid bopælskommunen, der opkræver forældrebetalingen. 

Dialog, åbenhed og tillid er vigtigt for, at dit barn og du som forælder kan trives i dagplejen.

Det er vigtigt for os, at vi finder det gode match mellem barn, forældre og dagplejer, da det har afgørende betydning for dit barns trivsel, udvikling og læring. 

Før ansøgt behovsdato (kan altid ændres), vil du blive kontaktet af områdets dagplejepædagog. Det er vigtigt, at du i talesætter, hvilke ønsker du har til den kommende dagplejer. Endvidere at du oplyser, hvis der er særlige hensyn du ønsker varetaget.

Når dagplejepædagogen efterfølgende har fundet en dagplejeplads, bliver du kontaktet med henblik på et opstartsmøde, som foregår i dagplejehjemmet. 

Udmeldelse

Udmeldelse af dagplejen kan ske via pladsanvisningen. Udmeldelse er med 1 måneds varsel og til udgangen af en måned.

Udmeldelsesreglerne gælder også ved fraflytning. Ved skifte fra dagplejen til kommunal børnehave, flexinstitution eller børnecenter, skal der ikke udmeldes fra dagplejen, da det betragtes som en overflytning fra en kommunal institution til en anden.

Vælges der en privat institution eller ophør før startdato i børnehave, skal der udmeldes jfr. ovennævnte udmeldelsesregler. 

Link til pladsanvisningen

Samarbejde hjem/dagpleje
Det er, mens børnene er små, at deres grundlag for fremtiden bliver skabt.

Det er af stor betydning, at du løbende drøfter dit barns trivsel og udvikling med din dagplejer og at der i det daglige er tid til at udveksle nyttig information om dit barns søvn, kost, oplevelser eller andet. Dagplejepædagogen og din dagplejer er i løbende kontakt vedrørende dit barns udvikling og dit barns relationer i fællesskabet.

Er der behov for en uddybende dialog i forhold til dit barn eller andet, er der mulighed for at afholde et møde hos din dagplejer, eventuelt hvor dagplejepædagogen deltager. 

Det er også vigtigt, at du taler med din dagplejer eller dagplejepædagog, såfremt der er noget, du står uforstående over for eller kunne ønske anderledes. 

Forskning viser, at tætte relationer i trygge og nære samspil er betydningsfuld for et barns trivsel, udvikling og læring.
Forældrevejledning i dagplejen

I dagplejen har vi stor erfaring i at stimulere, støtte, opdrage og anerkende børn. Er du som forælder usikker på din forældrerolle, og ønsker at forbedre samspillet, mellem dig og dit barn, vil vi gerne hjælpe. Vi kan også oplyse om kommunens forskellige tilbud, for eksempel om åben anonym rådgivning.

Fripladstilskud

Der kan søges hel eller delvis fripladstilskud til dagpleje, børnehave og SFO. Ansøgning foregår via pladsanvisningen, når dit barn er indmeldt. 

Der yders ikke fripladstilskud til privat pasning.

Barnets mappe

Dit barn får sin egen mappe, når det starter i dagpleje.

Barnets mappe har flere formål:

 • Skabe tilknytning mellem hjem og dagpleje
 • Dokumentation for barnets leg og læring i dagplejen
 • Hjælpe barnet i overgangen til børnehaven
 • Give barnet et positiv selvopfattelse

 

I dagplejen er der tid til at dit barn kan fordybe sig, udforske verden gennem leg og planlagte aktiviteter og tilegne sig ny læring
Dagplejens mål
Dagplejen er barnets andet hjem, hvorfor tilknytning mellem barn og dagplejer er særdeles betydningsfuld

Dagplejen har følgende mål:

 • At udvikle trygge, tillidsfulde og sociale børn med højt selvværd og stor livsglæde
 • At inddrage barnet i dagligdagens pligter (f.eks. at skulle tømme opvaskemaskine), da det at føle sig værdsat, er en grundlæggende forudsætning for at kunne indgå i relationer til andre
 • At skabe et lærende miljø for det enkelte barn, med passende udfordringer
 • At være med til at give barnet sunde vaner, i form af kosten og lyst og mod til at bevæge sig, samt at kunne mestre ting selv, f.eks. at tage jakken på
 • At sikre, at alle børn og forældre oplever sig inkluderet
 • At fremme børns præstationer, så de bliver så dygtige som de kan
Tryghed, trivsel, leg og læring fremmes via nærværende og omsorgsfulde voksne, der anerkender barnet, for den barnet er

I vil altid opleve at dagplejere og pædagoger:

 • Er nærværende, omsorgsfulde, engagerede og ansvarlige
 • Er fyldt med humør, glæde og empati
 • Er respektfulde overfor andre mennesker og har forståelse for forskellighed
 • Er faglig kompetente
Vi forstår inklusion som, at alle børn oplever sig som aktive og betydningsfulde medlemmer af fællesskabet
Søskendetilskud

Der ydes søskendetilskud til familier med flere børn indmeldt i dagpleje, børnehave og SFO og børn i privat pasning. 

Dagplejepædagogens rolle

Dagplejepædagogen skal sikre at den pædagogiske kvalitet i dagplejen er i udvikling. Der er et kontinuerligt fokus på dagplejerens trivsel og motivation for læring, igennem anerkendende dialog og professionel sparring. Nyeste tiltag på faglig udvikling er indførelse af dialogisk læsning og samtaler i hverdagen og børns motorik.

Der er altid et særligt fokus på inklusion - ingen børn må opleve ikke at være en værdifuld aktiv del af fællesskabet.

Dagplejepædagogen aflægger regelmæssige tilsyn i dagplejehjemmet og i legestuen, for at yde sparring, følge op og sætte nye mål.

Sammen med dagplejeren følges det enkelte barns udvikling og samspil i børnefællesskabet. Hvis et barns udvikling skaber bekymring, vil du altid blive kontaktet enten af dagplejeren eller af dagplejepædagogen.

Endvidere vejleder dagplejepædagogen, dagplejerne forældre- og kollegasamarbejde.

Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder ud fra gældende lovgivning, såsom pædagogiske læreplaner og politikker for dagplejen i øvrigt.

Du er altid velkommen til at kontakte dagplejepædagogen om dit barns trivsel og udvikling i dagplejen

Åbningstid

Dagplejen har åbent i 48 timer ugentligt med individuel åbningstid indenfor tidsrummet 6.15 - 17.15. Behov for pasning om morgenen vægtes højere end behov for pasning om eftermiddagen. 

Varige ændringer skal aftales med dagplejekontoret.

Hvis barnet skal hentes af andre end dig som forælder, skal du give dagplejeren besked.

Dagplejerens åbningstid må ikke overskrides

Kom i god tid, når du henter dit barn, så du kan få en snak om dagens forløb. 

Det skal dit barn selv have med i dagplejen

Skiftetøj m.m. afstemt efter årstid:

Barnets taske skal indeholde skiftetøj, overtrækstøj, regntøj, fodtøj til indendørs og udendørs brug.

Bleer, vaskeklude, hagesmække, solhat og solcreme og eventuelt en sut.
1 håndklæde pr. dag til bleskift. 

Barnevogn med sengetøj og sele (DVN-godkendt). 

Eventuelt regnslag - dog anbefaler dagplejen, at der ikke bruges regnslag på barnevogne. Hvis det er nødvendigt at anvende regnslag, skal det være åndbart.

Desuden:

 • Spædbørnskost (grød, mos, modermælkserstatning)
 • Specielle fødeemner (for eksempel på grund af religiøse forhold eller fremmede kulturer)
 • Kost til børn, der via læge/sundhedsplejerske, er ordineret en bestemt diæt, medbringes ligeledes af forældrene. Lægeerklæring skal forevises ved en eventuel diæt for eksempel, hvis barnet ikke må få mælk.
 • Hvis barnet undtagelsesvis skal have medicin, mens det er i dagplejehjemmet, skal det fremgå på emballagen, at medicinen er dedikeret barnet, samt fremgå hvilken dosis barnet skal have og hvornår. Dette er i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens bestemmelser. Medicinen skal være datomærket (må ikke overskrides)
Betalingsbetingelser

Der betales forud. Forældrebetalingen forfalder til den 1. i måneden. Sidste rettidige indbetalingsdato er den 3. i måneden. 

Hygiejne

I dagplejen vægter vi hygiejnen højt. Hvert barn skal have sit eget underlag ved bleskift. Dagplejerne får engangshandsker udleveret. 

Hyppig håndvask er vigtig for at reducere forkølelser og sygdomme generelt.

Håndvask før hvert måltid er obligatorisk.

Til hvert måltid ligger der en ren opvredet klud til hvert barn. 

Opstartsmøde i dagplejehjemmet

Formålet med opstartsmødet er først og fremmest at etablere et godt forhold mellem forældre, barn og dagplejer, således at tilknytningen mellem barn og dagplejer kan etableres. Det er vigtigt, at du benytter mødet til at fortælle dagplejeren så meget som muligt om dit barn - om dets udvikling og reaktioner, vaner og eventuelle sygdomme, så dagplejeren fra starten har mulighed for at opfylde barnets individuelle behov. Det er vigtigt, at du fortæller om dine ønsker og forventninger. 

 

Forældrebestyrelsen i dagplejen

I henhold til dagtilbudsloven er der en forældrebestyrelse i dagplejen. Der afholdes valg til forældrebestyrelsen årligt inden udgangen af marts.

Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter (+ 2 suppleanter), 2 medarbejderrepræsentanter (+2 suppleanter), samt dagplejelederen. Dagplejelederen har ikke stemmeret, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 

Ansvar og kompetence er fordelt mellem kommunalbestyrelsen, forældrebestyrelsen og dagplejeledelsen.

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med overordnede principper, der vedrører alle dagplejere.

De fleste daglige spørgsmål afgøres af dig og din dagplejer. 

Forældrebestyrelsen arbejder blandt andet med:

 • Politiske beslutninger vedrørende dagplejen
 • Dagplejens drifts- og udviklingsaftaler, kostpolitik og pædagogisk læreplan samt børnemiljøvurdering.
 • Budget-oplæg fra kommunen
 • Principper for anvendelse af den børnerelaterede del af budgettet
 • Foredrag for forældre
 • Debat-temaer
 • Orientering fra dagplejeledelsen, det vil sige generelle ting, der vedrører dagplejere/forældre/børn.
Børnehave

Samtidig med opskrivning til dagpleje opskrives barnet til børnehave. Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte pladsanvisningen. 

Kostpolitik for dagplejen i Vejen Kommune

Dagplejen har et kostudvalg og en kostpolitik

Kostudvalget består af:

 • 1 diætist/kostvejleder
 • 1 sundhedsplejerske
 • 2 forældre fra forældrebestyrelsen
 • 2 dagplejere
 • 1 pædagog
 • Dagplejelederen

Kostudvalget afholder møde 1-2 gange årlige.

Målet med kostpolitikken er at servere en sund og aldersvarende kost, samt give børnene gode måltidsvaner i dagplejen.

Sund man og drikke er samtidig med til at børn vokser og udvikler sig, som de skal.

Med en politik for maden og måltiderne er dagplejen med til at:

 • Skabe et fælles ansvar med alle ansatte i dagplejen og forældrene om børnenes mad og måltider.
 • Sikre ernæringsrigtig mad til alle børn i dagplejen.
 • Lære børnene gode mad- og måltidsvaner.
 • Give børnene rare måltider sammen med andre.
 • Udvikle børnenes mange forskellige evner og kompetencer.

Måltiderne i dagplejen

 • Samtidig med at børnene får hjælp med maden, opfordrer vi også løbende børnene til, både at spise selv med fingrene og til at øve sig med ske/gaffel.
 • I dagplejen er vi meget opmærksomme på ikke at presse børnene til at spise og vi kommenterer heller ikke hvad de spiser eller ikke spiser.
 • Hvis der er noget mad barnet ikke umiddelbart kan lide, prøver vi blot igen de kommende dage. Udover at barnets smag forandrer sig, skal børn ofte smage maden mange gange, ofte 10-12 gange, før de accepterer den og er trygge ved den.
 • I dagplejen er børnene aldrig alene når de spiser, men holdes under opsyn i tilfælde af, at de skulle fejlsynke maden. 
 • De daglige måltider foregår ved borde og stole, der passer til børnenes alder. 
 • Der sikres et godt og hyggeligt spisemiljø, ved at der i fællesskab dækkes bord med glas, bestik og tallerkner, samt lejlighedsvis pyntes med blomster, servietter m.m.
 • Dagplejeren spiser den samme mad som børnene og snakker med børnene om maden, smager på den og er positiv overfor den mad, børnene skal spise.
 • Alt afhængig af alder er børnene med til at dække bord, øse op, hente ting der mangler, smøre deres egen mad, rydde af osv.
 • I dagplejen er vi opmærksomme på at måltidet sammen med børnene er et vigtigt læringsmiljø, hvor børnene kan få fyldt rigtig mange nyttige kompetencer på. De 6 temaer i de pædagogiske læreplæner* er derfor indeholdt i såvel måltidet som i dagens øvrige gøremål med madvarer.

*Barnets alsidige personlige udvikling; Sociale kompetencer; Sprog; Krop og bevægelse; Natur og naturfænomener samt Kulturelle udtryksformer og værdier.  

Tavshedspligt

Dagplejeren og de ansatte på dagplejekontoret har ifølge Forvaltningsloven, tavshedspligt vedrørende personfølsomme oplysninger.

Diæter

Er der via læge/sundhedsplejerske blevet ordineret en bestemt diæt som dagplejeren ikke umiddelbart kan give, skal diætmad til barnet medbringes af forældrene. 

Lægeerklæring skal altid forevises ved en diæt. For eksempel hvis barnet ikke tåler mælk, æg eller fisk som er de hyppigste fødevareallergier. 

 

Religiøse eller kulturelle grunde til særlige spiseønsker

I det omfang det er muligt tilgodeser dagplejen religiøse spiseønsker, som for eksempel minus svinekød.

Fra officiel side anbefales det ikke små børn at være hverken vegetarer eller veganere, hvorfor dette ikke kan imødekommes i dagplejen. I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra dette. Forældrene skal så sørge for en kostplan som er udført af en autoriseret klinisk diætist.

 

Børns madkultur med maddannelse, livsstilsvaner og opfattelser af sundhed og mad grundlægges tidligt i barndommen, og bliver en del af den bagage børnene senere tager med ud i livet.
Har madkulturen i barndommen været sund, er det meget sandsynligt at den i voksenlivet også bliver sund. 

 

Små børn og søde sager

Da små børn har travlt med at vokse på sund mad, er der stort set ikke plads til tilsat sukker og sukkerholdige produkter som slik, is, saftevand, sodavand, kiks og kager med højt sukker- og/eller fedtindhold. Derfor anbefales det, at børn i dagplejen ikke får sukkerholdige produkter - ej heller kunstige sødestoffer eller erstatning med stevia, da disse produkter også er med til at børnene vænnes til at mad skal smage sødt.

Da sukker er en smagsforstærker kan det bruges ved madlavning, som krydderi i for eksempel sovsen, på grøden eller i bagningen af for eksempel brød. 

 

Mad ved særlige lejligheder

Ved fødselsdage og andre begivenheder kan forældrene eksempelvis medtage brød og boller med pålæg, frugt og grønt (egnet til små børn), pindemadder, pandekager, sandwich eller en dejlig spændende og indbydende varm ret mad. Tal med dagplejeren om, hvad barnet kan medbringe. Drikkevarer kan være smoothies. Vær opmærksom på at frosne bær skal have et kort opkog.

Også ved jubilæer og andre særlige begivenheder serveres sund mad på en sjov og festlig måde. 

 

Hvordan opfyldes målene i praksis

Dagplejeren bliver løbende informeret om den sidste nye viden fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen om mad og ernæring til dagplejebørnene. Dette foregår ved kontinuerlige kurser og løbende information. 

 

Forfatteren bag dagplejens kostpolitik i Vejen Kommune

Dagplejens kostpolitik i Vejen Kommune er skrevet af Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i mad og ernæring til små børn og forfatter til Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsens bog: Mad til spædbørn & småbørn - fra skemad til familiemad. Kostpolitikken er blevet til i samarbejde med dagplejens leder og godkendt af kostudvalget i september 2013 og af forældrebestyrelsen i november 2013. Se dagplejens kostpolitik under fanen politikker.

Sikkerhedstjek

Der udføres årligt et sikkerhedstjek i samtlige dagplejehjem og legestuer. 

Relationer og pædagogik

For at sikre dit barns trivsel, leg, udvikling og læring er det betydningsfuldt at støtte dit barns relationer både til egen dagplejer og børnene, samt til de øvrige børn og voksne i gruppen. Dette styrker dit barns sociale og personlige kompetencer og sikrer tryghed og trivsel i andre børnefællesskaber, herunder gæstedagplejen.

Dagplejerne mødes jævnligt med hinanden i deres gruppe. Det er lidt med forskel, hvilke rammer der er til rådighed, men vi forsøger at gøre det bedst muligt ud fra de lokale muligheder, der er til stede. 

Fra 2013 har sundhedsplejen og dagplejen iværksat et nyt tiltag, hvor dit barn vil blive trivselsvurderet. Til hjælp til dette, bruger vi nogle refleksionsspørgsmål. Hvis dette vækker den mindste bekymring, vil du som forælder altid blive inddraget, så vi i samarbejde kan lægge en handleplan. 

Gæstepleje
Dagplejen har verdens bedste vikarsystem, hvor der altid er 100% vikardækning, da loven siger, at en dagplejer aldrig må være alene med mere end 5 børn. 

Hvis din dagplejer ikke kan modtage barnet på grund af ferie, kursus eller sygdom, tilbydes barnet en gæstedagplejer.

Til opstartsmødet udleveres et oplysningsskema vedrørende gæstedagpleje. Du bedes udfylde og medbringe skemaet, når du benytter dig af gæstedagplejer. 

Alle dagplejere i dit barns legestuegruppe, fungerer som barnets gæstedagplejer. De fleste dagplejere kan modtage ét barn i gæstedagpleje udover deres egne 4 dagplejebørn. Det kan forekomme, at vi er nødsaget til, at tilbyde en gæstedagplejer udenfor legestuegruppen. 

Ved planlagt frihed er det en dagplejer i området (gruppekoordinatoren), der planlægger hvor barnet kan på tilbudt gæstedagpleje. 

Som forælder har du altid lov til at ønske en bestemt gæstedagplejer, og er det muligt, vil du få tilbudt plads hos vedkommende. Gæstepladsen tilbydes som hovedregel i lokalområdet, men det kan forekomme, at du bliver tilbudt en plads udenfor området. 

Det er vigtigt, at du som forælder giver besked, om du har brug for gæstedagpleje i god tid. Vi opfordrer dig til, at holde ferie samtidig med dit barns dagplejer, når det er muligt. Dette vil lette presset på gæstedagplejesystemet og betyde større sandsynlighed for, at dit barn får tilbudt gæstepleje hos få forskellige gæstedagplejere. 

Troldehuset

Troldehuset, et et gæstehus med plads til 15 gæstebørn. Troldehuset består af 4 fastansatte voksne. 

Troldehuset er beliggende på Vorupvænget 4, 6600 Vejen, telefon 7996 5235.

Åbningstiden er:

Mandag - torsdag   6.15 - 16.45

Fredag                  6.15 - 16.00

Det er primært børn fra Vejen by og opland som benytter Troldehuset, i stedet for den ordinære gæstedagpleje.  

Der kan altid rettes henvendelse til personalet, for aftale om et besøg inden start.  

Troldehuset har krybber og sovevogne til rådighed. Vil dit barn hellere sove indenfor på en madras eller i en weekendsend, er der også mulighed for det.  

Husk at medbring

 • Skiftetøj og fodtøj med navn i
 • Bleer
 • Dyne og eventuelt sut og sovedyr
 • Stamkort - eller seddel med navn og telefonnummer
 • Specialkost (hvis dit barn har allergi)
Rygepolitik

Der må ikke ryges i dagplejehjemmets åbningstid, ifølge Rygelovens §15, stk. 1.

Der må ikke ryges i legestue/gymnastiksale eller ved andre arrangementer, hvor dagplejere og børn opholder sig. 

Vi er rollemodel for børnene og derfor må der aldrig ryges så børnene kan se det - ej heller i haven, på legepladsen, på ture eller lignende. 

Her kan du læse Vejen Kommunes rygepolitik

Akut behov for kortvarig frihed

Skal en dagplejer akut til læge, tandlæge eller lignende, kan det efter aftale med dig og i samarbejde med dagplejepædagogen aftales, at en anden voksen passer børnene kortvarigt. 

Når dit barn ikke benytter dagplejen for eksempel på grund af ferie eller sygdom, vil det være en stor hjælp for os, hvis du allerede dagen forinden, har mulighed for at give din dagplejer besked om dette. 

Du vil derved medvirke til, at det oftere kan lade sig gøre, at finde den bedste løsning for de børn, der skal i gæstedagpleje. 

Dagplejerens sygdom

Hvis dagplejeren ikke kan modtage dit barn, bliver du ringet op af dagplejekontorets morgenvagt og tilbudt en gæstedagplejer til dit barn. Du får besked, straks dagplejeren har sygemeldt sig, typisk mellem kl. 6.00 - 7.00.

Det hænder at morgenvagten ikke kan få kontakt til nogle af de oplyste telefonnumre. Morgenvagten ringer 3 gange på de oplyste numre, og lægger besked hvis det er muligt.
Husk at give din dagplejer og kontoret besked, ved skift af telefonnummer.  

Ferie og fridage

Som alle andre, har dagplejeren ret til ferie efter Ferielovens regler. Dagplejeren har 5 ugers ferie om året, 5 feriefridage samt 9 afspadseringsdage. 

Hvis der er mulighed for, at dit barn og dagplejer kan holder ferie samtidigt, undgår du, at dit barn kommer i gæstedagpleje.

Planlægning af sommerferien starter tidligt, fordi vi ifølge Ferieloven er forpligtet til at give dagplejeren besked, 3 måneder før hovedferien ønskes afviklet. 

Hvordan og hvornår du skal give besked om, hvornår dit barn holder sommerferie, vil du blive orienteret om via din dagplejer. 

Da vi i dagplejen har meget fokus på, at dagplejerne løbende bliver fagligt opdateret, kan der i løbet af året være dage, hvor din dagplejer er på kursus.

Når din dagplejer holder ferie, er på kursus eller har afspadseringsdage, bliver dit barn tilbudt en gæstedagplejer.

Ved barnets sygdom

Når dit barn er syg, må det ikke komme i dagplejen.

Barnet må komme, når almentilstanden igen er god. Det vil sige når barnet ikke er påvirket af feber, diarre, opkast eller andet utilpashed. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning, der siger, at barnet skal være frisk og kunne klare at deltage aktivt i en almindelig dag i dagplejen. 

Husk at give dagplejeren besked, hvis dit barn er syg.

Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver syg i dagplejehjemmet. 

Fleksibel åbningstid

Formålet med fleksible åbningstider er, at imødekomme forældrenes forskellige behov for åbne-/lukketider hos dagplejeren.

Ordningen tager udgangspunkt i dagplejerens faste åbne-/lukketider og giver mulighed for fleksibilitet, såfremt alle forældre er indforståede med ændringerne. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed om månedens åbningstider, er det dagplejerens faste åbne-/lukketider der fortsat er gældende. 

Åbningstiderne aftales i dialog med dagplejeren. Alle forældrene giver individuelt udtryk for deres ønsker og behov til dagplejeren, som derefter koordinerer og giver forældre besked om månedens åbningstider. 

Dagplejerens arbejdstid på 48 timer om ugen opgøres månedsvis. Det vil sige, at forældrene er sikret en gennemsnitlig åbningstid på max. 48 timer pr. uge, over en måned. Arbejdstiden kan variere over de enkelte uger. En uge kan åbningstiden eksempelvis være 51 timer, mens de tre resterende uger i måneden er åbningstiden 47 timer. Ændringer af åbningstiderne planlægges for en måned af gangen. 

Fleksible åbningstider er en gensidig ordning. Dagplejeren har ligeledes mulighed for at benytte fleksible åbningstider såfremt det er foreneligt med forældrenes behov. 
Forældrenes behov vægtes altid højest.  

Grunduddannelse og kurser

Nye dagplejere deltager i et obligatorisk 3 ugers grunduddannelsesforløb. Derudover tilbydes suppleringskurser. Du får i den forbindelse tilbudt gæstedagpleje. 

Der udbydes jævnligt kurser i både kost, førstehjælp og løfteteknik med mere. 

Pasningstilbud

Dagplejen er en del af Vejen Kommunes pasningstilbud for børn i alderen 0-3 år, +/- 3 måneder.

Den kommunale dagpleje finder du, i dit lokalområde, der hvor du og dit barn er vant til at færdes. For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær ved at skabe tætte relationer til få voksne. Dit barns trivsel er en forudsætning for at kunne udvikle sig og lære at mestre livet. 

I dagplejen er vi ca. 175 dagplejere og 9 dagplejepædagoger. Vi arbejder hver dag på at omsætte visioner og ny faglig viden til praksis og dermed skabe de bedst mulige betingelser for hvert enkelt barn. Gennem samarbejde, vidensdeling og pædagogisk tilsyn, sikrer vi en høj faglig standard, der skaber arbejdsglæde og faglig stolthed.

Vi ønsker at invitere dig som forælder med i det samarbejde, da du har vigtig viden om dit barn. Vores fælles samarbejde er afgørende for dit barns trivsel, udvikling og læring i den tid, det er i dagplejen.

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde er en forudsætning for dit barns trivsel i dagplejen.

Som kommunal dagpleje indgår vi i samarbejde med sundhedsplejen, fysioterapeuter, tale-hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter, daginstitutioner, m.fl. da vores formål er at sikre dit barn det gode børneliv, gennem en faglig indsats, der har barnet som omdrejningspunkt.

Sammen skaber vi sammenhæng og genkendelighed for dit barn, når det skal i børnehave. 

Foto

Vi vil gerne have lov til at tage fotos og video af dit barn i hverdagssituationer, da dagplejen bruger både fotos og video i undervisningssammenhæng. Tilladelse kan gives ved indmeldelse.

Lukkedage i dagplejen

Alle dagtilbud i Vejen Kommune er lukket fredag efter Kr. Himmelfartsdag, den 24. december og 31. december.

I ferieperioder ud over disse datoer, kan der tilbydes behovspasning i dagplejen.

Ved behovspasning er der altid en dygtig dagplejer klar til at passe dit barn. Vi kan dog ikke garantere, at dit barns dagplejer eller sædvanlige gæstedagplejer i området arbejder. 

I ferieperioder, hvor der tilbydes behovspasning i dagplejen, vil du få mere information via Aula eller din dagplejer.