Forældrebestyrelsens referater 2022

Referat fra forældrebestyrelsesmødet den 28.02.2022

Afbud fra: Ulla Adibi

                       

Punkt 1
Godkendelse af referatet fra den 29.11.21

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

 

Punkt 2
Nyt fra formanden

Formanden og 1 repræsentant deltager i dialogmøde.

Maiken undersøger lokationen.

 

Punkt 3
Nyt fra kontoret

  • Dagplejekontoret arbejder med DUA
  • 3 dagplejere fra område 1 deltager i kurset ”barnets første 1000 dage”
  • 1 dagplejepædagog på diplom i børns sprog
  • Personalemøde i områderne i marts
  • Personalemøde for alle i maj
  • Lørdagskursus i juni

 

Punkt 4
Drift-og Udviklingsaftale for dagplejen

Drift- og Udviklingsaftalen blev gennemgået

 

Punkt 5
Udarbejde årshjul for arbejdet med principper
Drøftelse af hvilke principper der skal arbejdes med I 2022

Læreplansblomsten præsenteres som et muligt afsæt.

Vi taler om hverdagens begivenheder som et muligt afsæt.

Bud:

Aktiv hverdag

Dialog om udeliv i hverdagen

Sekretær og medarbejderrepræsentanter forbereder et kort oplæg om principdrøftelsen og indholdet i den aktive hverdag til næste møde.

 

Punkt 6
Forberedelse til dialogmøde
Legestue og rammer for legestue

Forældrebestyrelsen snakker/drøfter hvad de gerne vil drøfte med politikerne til dialogmødet d. 8.3

  • Udvalgets holdning til legestuerne
  • Kvaliteter for børn og voksne

 

Punkt 7
Eventuelt

Forældrebestyrelsen snakker om den nye renovationsordning og hvordan den påvirker dagplejerne.

Tidspunkt for møderne: kl. 19-21

 

Referent: Maiken Kroge Rosenberg